คุณสมบัติความพร้อมใช้งาน

โควต้าการใช้คุณลักษณะ (รวมอยู่ในแผน)

ต้นทุนต่อการใช้งาน (เครดิต LBI)